Regulamin

Strona główna Regulamin

CREATIVITY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z dnia 17 sierpnia 2018 roku

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony creativity.pl oraz ustala porządek wewnętrzny i organizację Szkoleń, w tym uprawnienia i obowiązki uczestników Szkoleń (dalej „Uczestnicy”).
 2. Niniejszy Regulamin reguluje Szkolenia odbywające się w trybie Kursów Regularnych. Kursy wakacyjne, Warsztaty oraz Zlecenia regulują odrębne regulaminy.
 3. Creativity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Creativity”) z siedzibą przy ul. Filtrowej 63/42a, 02-056 Warszawa (dalej „Pracownia”), jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000647341; dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010633259; REGON: 365877140.
  W ramach działalności Creativity organizuje Szkolenia zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na creativity.pl.
 4. Zapis na Szkolenie następuje w momencie przesłania zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie creativity.pl/zapisy.
 5. Zapis na Szkolenie organizowane przez Creativity oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Creativity jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy Uczestnikiem Szkolenia jest osoba małoletnia Regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
 6. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na creativity.pl oraz wywieszona w Pracowni przy ul. Filtrowej 63/42a w Warszawie.
 7. Creativity zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym powiadomi Uczestników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
§2 ZAPIS NA SZKOLENIE
 1. Zapis na Szkolenie jest możliwy tylko poprzez stronę internetową i następuje w momencie przesłania zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie creativity.pl/zapisy. Zapis jest równoznaczny z zawiązaniem Umowy pomiędzy Creativity a Uczestnikiem (dalej „Strony Umowy„).
 2. Zapisu na Szkolenie może dokonać każda osoba pełnoletnia oraz osoby małoletnie pod warunkiem uzyskania zgodny opiekuna prawnego. W przypadku Zapisu osoby małoletniej Umowa zostaje zawarta pomiędzy Creativity a prawnym opiekunem Uczestnika.
 3. Creativity nie gwarantuje przyjęcia Zapisu dokonanego przez Uczestnika (np. ze względu na zbyt dużą liczbę chętnych). Podstawą przyjęcia na Szkolenie jest kolejność zgłoszeń i wpłat, chyba że w ofercie Szkolenia zaznaczono inaczej. Pierwszeństwem przyjęcia mogą zostać obdarzeni np. pracownicy Creativity.
 4. Dokonując Zapisu przez stronę creativity.pl/zapisy Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w Szkoleniu oraz jego opłacenia na zasadach opisanych w §7.
 5. Creativity poinformuje Uczestnika mailowo o przyjęciu zgłoszenia (dalej „Mail zapisowy”). W przypadku odrzucenia Zapisu przez Creativity Umowa pomiędzy Stronami zostaje rozwiązana a Creativity zobowiązuje się zwrócić wszelkie ewentualne opłaty na rzecz Szkolenia w terminie do 7 dni.
 6. W Mailu zapisowym Creativity zamieści skrócony Regulamin uczestnictwa w Szkoleniach, którego pełna wersja znajduje się na creativity.pl, a także przypomni o terminie rozpoczęcia Szkolenia oraz wymaganych do uczestnictwa materiałach lub sprzęcie.
 7. Creativity przyjmuje nowych Uczestników na Kurs Regularny co Sezon, począwszy od dnia opublikowania harmonogramu Sezonu na creativity.pl oraz uaktualnienia formularza zapisowego.
 8. Uczestnik może dołączyć do Kursu regularnego po rozpoczęciu Sezonu, z tym jednak zastrzeżeniem, że Uczestnik ma obowiązek nadrobić program zrealizowany od początku Sezonu poprzez udział w zajęciach odrobieniowych.
 9. Uczestnicy, którzy uprzednio uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez inne placówki, realizujące zbliżony program, mogą zostać zwolnieni z obowiązku opisanego w powyższym punkcie.
 10. Creativity przyjmuje Zapisy na Kursy regularne najpóźniej do końca trzeciego tygodnia w danym Sezonie. Przekroczenie tego terminu skutkuje dopuszczeniem Uczestnika do udziału w Szkoleniudopiero z początkiem nowego Sezonu. W szczególnych przypadkach, uwzględniając umotywowaną prośbę Uczestnika, Creativity może zadecydować inaczej.
§3 KOMUNIKACJA Z PRACOWNIĄ
 1. Komunikacja pomiędzy Creativity a Uczestnikami odbywa się drogą mailową. Każdy Uczestnik otrzymuje maile:
   Mail Zapisowy, który stanowi potwierdzenie Zapisu na Szkolenie i zawiązania Umowy pomiędzy Creativity a Uczestnikiem;
  – mail zapowiadający kolejny Sezon, który zawiera wszelkie zmiany grafiku, terminów i tematów Szkoleń;
  – maile organizacyjne w sprawach bieżących kursu, takich jak terminy zajęć odrobieniowych, dodatkowych, odwołanie zajęć, dni wolne;
  – maile merytoryczne zawierające dodatkowe materiały do Szkoleń, zadania rysunkowe czy graficzne.
 2. Każdy Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do przeglądania poczty elektronicznej. W razie zaniedbania tego obowiązku, nie może on zasłaniać się wobec Creativity nieznajomością korespondencji otrzymanej tą drogą oraz żądać reklamacji dotyczącej sytuacji lub zdarzeń, które wynikły przez jego zaniedbanie.
§4 WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Szkoleniach, o ile w ofercie Szkolenia nie zaznaczono inaczej, mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz małoletnie od 10 roku życia. Uczestnictwo osób młodszych może być dopuszczone na specjalną prośbę i odpowiedzialność prawnego opiekuna dziecka.
 2. Przed dokonaniem Zapisu na Szkolenie należy dokładnie sprawdzić zakres materiału oraz wstępne wymagania Szkolenia. Prowadzący nie ma obowiązku tłumaczenia Uczestnikowi zagadnień, które Uczestnik powinien znać przed przystąpieniem do Szkolenia, szczególnie jeśli wpłynęłoby to na jakość Szkolenia pozostałych Uczestników. W przypadku wątpliwości należy przed Zapisem skontaktować się z Creativity w celu uzyskania porady. Creativity może poprosić o pokazanie prac aby móc dokładnie ocenić poziom zaawansowania Uczestnika.
 3. Na Szkolenia rysunkowe Uczestnik powinien posiadać stosowne materiały: szkicownik, kartki formatu B2, ołówek, gumkę oraz dodatkowe materiały, które może wyznaczyć Prowadzący. Uczestnikmoże dokonać zakupu tzw. Startera, zgodnie z ofertą podaną w cenniku.
 4. Na Szkolenia komputerowe Uczestnik jest zobowiązany posiadać własny sprzęt w postaci laptopa oraz tabletu graficznego, chyba że w ofercie Szkolenia wskazano inaczej. Creativity oferuje możliwość wypożyczenia tabletu graficznego na zasadach opisanych w §15.
 5. Przed rozpoczęciem Szkoleń komputerowych Uczestnik ma obowiązek zainstalować wymagany program, podany w ofercie Szkolenia, w wersji podanej przez Creativity lub nowszej i upewnić się, że program poprawnie się uruchamia. W razie problemów z instalacją Uczestnik może skontaktować się z Creativity.
 6. Uczestnik może zainstalować program zastępczy, inny niż podany w ofercie, o bliskiej funkcjonalności, jednak Creativity nie odpowiada za rozbieżności wynikające z zastosowania innego oprogramowania i ewentualne trudności w realizacji pełnego programu Szkolenia.
 7. Creativity nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt Uczestnika oraz legalność oprogramowania, które się na nim znajduje.
 8. Za zachowanie, które przeszkadza pozostałym Uczestnikom Szkolenia lub uniemożliwia Prowadzącemu należyte jego przeprowadzenie, Prowadzący ma prawo wyprosić Uczestnika z sali i szkoły. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za Szkolenie.
§5 ORGANIZACJA SZKOLEŃ
 1. Szkolenia odbywają się w wyznaczonym przez Creativity miejscu i terminach, opublikowanych na creativity.pl. Jeśli oferta Szkolenia nie wskazuje inaczej, Szkolenie odbywa się w Pracowni na ul. Filtrowej 63/42a, będącej siedzibą Creativity.
 2. Creativity zobowiązuje się do prowadzenia Szkoleń w wyznaczonych terminach i miejscu zgodnie z zapisem Uczestnika, a o wszelkich zmianach i sytuacjach losowych niezwłocznie powiadomić Uczestnika.
 3. Dokonując Zapisu na Szkolenie Uczestnik zobowiązuje się do rzetelnej pracy w trakcie Szkolenia, zgodnej z wytycznymi Prowadzącego.
 4. Creativity przeprowadza Szkolenia w oparciu o program zawarty w ofercie opublikowanej na creativity.pl. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat programu Uczestnik może skontaktować się z Creativity drogą telefoniczną lub mailową. Creativity zobowiązuje się udzielić jak najdokładniejszych informacji na temat programu Szkolenia aby umożliwić Uczestnikowi jak najlepszy jego dobór, zastrzegając sobie jednak prawo do zachowania części informacji, z uwagi na prawa autorskie do programu.
 5. W zależności od poziomu wiedzy Uczestników Creativity może zmodyfikować program w celu jego rozszerzenia lub też, w przypadku wyraźnych trudności grupy, uproszczenia i uzupełniania braków programowych.
 6. Materiały dydaktyczne Kursanci otrzymują w Pracowni w formie fizycznej, na nośnikach pendrive lub poprzez dostęp lokalny bądź zdalny do serwera plików z połączeniem szyfrowanym, którego właścicielem jest Creativity.
 7. Creativity przekazuje materiały dydaktyczne osobom biorącym udział w Zajęciach w Pracowni lub odrabiających zajęcia. Creativity może odmówić wydania materiałów osobom chcącym przerobić większą część Szkolenia zdalnie.
 8. Maksymalna liczba Uczestników każdego Szkolenia, przypadająca na jednego Prowadzącego, jeśli w ofercie Szkolenia nie wskazano inaczej, wynosi 16 osób.
 9. Creativity dokłada starań, aby Szkolenia były przeprowadzane przez stałych Prowadzących, jednak zastrzega sobie prawo do ich zmiany w trakcie trwania Szkolenia na stałe lub w ramach pojedynczego zastępstwa, którego organizacja spoczywa na Prowadzącym, za wyjątkiem sytuacji, w których zmiana Prowadzącego skutkowałaby znaczną zmianą jakości świadczonego Szkolenia lub też była niezgodna ze szczególną ofertą Szkolenia (np. warsztaty ze znanymi osobistościami).
 10. Prace wykonane przez Uczestników podczas Szkolenia, przygotowane w domu i przedstawione Pracowni do korekty lub wgrane przez Uczestnika na bezpieczny serwer plików, którego właścicielem jest Creativity, mogą być zachowane w archiwum i wykorzystywane zgodnie z §18.
 11. Creativity zobowiązuje się do rzetelnego prowadzenia Szkolenia zgodnie z programem przedstawionym w ofercie, odpowiedzi na pytania Uczestników wedle całej swojej wiedzy, regularnych korekt pracy w trakcie Zajęć oraz korekt prac domowych i dodatkowych wykonanych przez Uczestników, dbania o dobór zadań adekwatnych do umiejętności Uczestników oraz pomoc w zakresie realizowanych zagadnień programowych.
§6 KURSY REGULARNE
 1. Szkolenie może odbywać się w formie Kursu regularnego, który trwa 10 miesiący (od września do czerwca kolejnego roku) i składa się z pięciu Sezonów. Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych Sezonów podane są na creativity.pl.
 2. Poprzez Sezon rozumie się zamknięty cykl tematyczny obejmujący 7 spotkań (dalej „Zajęcia„), które odbywają się raz w tygodniu, zgodnie z terminem wybranym przez Uczestnika przy ZapisieKurs regularny obejmuje łącznie 35 spotkań w ciągu roku.
 3. Dokonując Zapisu na Kurs regularny Uczestnik dokonuje zapisu do końca trwania Szkolenia (tj. do końca czerwca).
 4. Najpóźniej 7 dni przed zakończeniem każdego Sezonu Creativity powiadamia Uczestników o harmonogramie Szkoleń w kolejnym Sezonie. Uczestnik ma wówczas 7 dni na:
  a. zmianę Szkoleń w kolejnym Sezonie, tj. zmianę ich liczby, rodzaju lub terminu;
  b. zgłoszenie rezygnacji na zasadach opisanych w §11;
  c. wskazanie kontynuacji Szkolenia jeśli rodzaj Szkolenia w bieżącym Sezonie tego wymaga (np. Kurs Przygotowawczy);
  W przypadku braku reakcji ze strony Uczestnika w ciągu 7 dni, zostanie on automatycznie zapisany na kontynuację Szkolenia w tym samym terminie.
 5. Creativity zastrzega sobie prawo do zmiany terminu pojedynczych Zajęć z powodu zdarzeń losowych i/lub sytuacji od niego niezależnych. Termin odrabiania Zajęć ustala Prowadzący w uzgodnieniu z Uczestnikami, tak aby termin ten był dogodny dla jak największej liczby Uczestników.
 6. Creativity, w szczególnych przypadkach, może zmienić termin Szkolenia (zwykle od kolejnego Sezonu), o czym niezwłocznie informuje Uczestników. W przypadku braku kontynuacji Szkolenia przez Uczestnika w nowym terminie, Creativity dokonuje zwrotu wpłaty za kolejny Sezon lub niewykorzystane Zajęcia, jednak informacja ta powinna zostać zgłoszona przez Uczestnika mailowo na adres info@creativity.pl w ciągu 7 dni od poinformowania przez Creativity o zmianie terminu Szkolenia.
 7. Na koniec każdego Sezonu, w ramach przeglądu, każdy Uczestnik Szkolenia powinien przedstawić w Pracowni wszystkie wykonane przez siebie prace.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykonywanie przez Uczestnika prac samodzielnie w domu zamiast w Pracowni. Wówczas Uczestnik powinien wykonane przez siebie prace przedstawić w Pracowni celem ich korekty przez Prowadzącego.
§7 OPŁATY
 1. Szkolenia prowadzone przez Creativity, poza wyraźnie zaznaczonymi przypadkami, są odpłatne.
 2. Creativity nie organizuje darmowych zajęć próbnych.
 3. Opłata upoważnia Uczestnika do uczestnictwa w Szkoleniu, otrzymania materiałów dydaktycznych, korzystania z zajęć odrobieniowych i dodatkowych, korzystania z Pracowni w godzinach jej otwarcia oraz dołączenia do grupy kursantów Creativity na Facebooku, na której przekazywane są dodatkowe materiały i korekty.
 4. Cennik Szkoleń jest podany na creativity.pl i zależy m.in. od rodzaju, poziomu zaawansowania i czasu trwania Szkolenia.
 5. Creativity zastrzega sobie prawo do zmiany cen ze względu na strategię cenową oraz okresowe promocje. Uczestnika obowiązuje cena Szkolenia w momencie Zapisu.
 6. Opłaty za Szkolenie Uczestnik dokonuje:
  a. poprzez przelew ma konto bankowe wskazane przez Creativity w Mailu zapisowym;
  b. gotówką w siedzibie Creativity – tylko na indywidualną prośbę Uczestnika.
 7. Potwierdzeniem dokonania płatności przez Uczestnika jest potwierdzenie wykonania przelewu lub imienne potwierdzenie wydane w siedzibie Creativity.
 8. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Uczestnik ma obowiązek podać w jego tytule: imię i nazwisko uczestnika, kod sezonu, kody i liczbę szkoleń oraz, jeśli dotyczy, numer raty.
  W przypadku faktury należy wpisać wyłącznie nr faktury.
 9. Creativity nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności wynikające z braku lub błędnie podanych danych przez Uczestnika; może to skutkować niewpuszczeniem Uczestnika na Szkolenie.
 10. Opłatę za Szkolenie należy uiścić po otrzymaniu potwierdzenia Zapisu, przed pierwszymi Zajęciami lub wcześniej, w terminie wskazanym w Mailu zapisowym. Niewniesienie opłaty we wskazanym terminie może skutkować niewpuszczeniem Uczestnika na Szkolenie lub też, w przypadku dużej liczby chętnych, skreśleniem z listy Uczestników.
 11. Uczestnik dokonuje opłaty za Szkolenie w pełnej wysokości. Na prośbę Uczestnika Creativity może zezwolić na płatność ratalną. Prośbę należy zgłosić w formularzu zapisowym lub mailowo na adres info@creativity.pl.
 12. Płatność ratalna jest możliwa w 2 ratach – pierwsza rata przed pierwszymi Zajęciami, druga rata przed końcem Szkolenia; lub 3 ratach – pierwsza rata przed pierwszymi Zajęciami, druga rata po trzech tygodniach, trzecia rata przed końcem Szkolenia. Kwota rat powinna być równa.
 13. Uczestnikowi przysługują zniżki zgodnie z informacją w cenniku podanym na creativity.pl.
 14. Zniżki nie łączą się i dotyczą jednego Uczestnika, który w tym samym sezonie uczęszcza na kilka szkoleń równolegle. Dla zniżek rodzinnych, w tym dla Karty Dużej Rodziny, obowiązuje oddzielna oferta, również przedstawiona w cenniku.
 15. Zniżki pomiędzy pracownią Creativity a pracowniami Kontrastownia oraz Domin dotyczą jednej osoby, która równolegle, tj. w tym samym czasie, korzysta ze Szkoleń oferowanych przez powyższe pracownie.
 16. Creativity zastrzega sobie prawo do indywidualnych negocjacji zniżek oraz płatności ratalnych. Negocjacje w celu ważności muszą być potwierdzone drogą mailową.
§8 FAKTURY
 1. Creativity jest podatnikiem zwolnionym z VAT.
 2. Creativity wystawia faktury tylko na prośbę kontrahenta. Prośba o otrzymanie faktury wraz z danymi niezbędnymi do jej wystawienia powinna zostać zgłoszona przed dokonaniem wpłaty, w formularzu zapisowym lub w odpowiedzi na Maila Zapisowego.
 3. W tytule przelewu należy wpisać wyłącznie nr faktury.
 4. W przypadku wcześniejszego dokonania wpłaty kontrahent ma obowiązek zgłosić prośbę o fakturę do końca miesiąca, w którym dokonana została płatność.
 5. W przypadku niespełnienia powyższych punktów Creativity nie wystawi faktury.
§9 ODROBIENIA
 1. Ewentualne nieobecności na Zajęciach Uczestnik powinien zgłosić wysyłając SMS na numer telefonu 603 212 630 lub mail na adres: info@creativity.pl. W zgłoszeniu należy podać pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz datę nieobecności.
 2. Uczestnik ma prawo do odrobienia Zajęć, na których był nieobecny, na zajęciach odrobieniowych, których termin podany jest na creativity.pl, lub na grupie równoległej z tego samego zakresu tematycznego (np. Kurs Przygotowawczy, Digital Painting).
 3. Uczestnik nie ma obowiązku powiadamiać Creativity o dacie odrobienia nieobecności, jest jednak zobowiązany poinformować Prowadzącego o chęci odrobienia zajęć w danej grupie. W szczególnych przypadkach, gdy liczba osób przekroczyłaby dopuszczalną liczbę osób na Szkoleniu, Prowadzący może skierować Uczestnika na odrobienie w innym terminie lub grupie.
 4. Uczestnik może odrobić Zajęcia do zakończenia Sezonu, w którym nastąpiła nieobecność, lub w Sezonie kolejnym, jeśli Uczestnik nie zgłosił rezygnacji.
 5. W szczególnych przypadkach (np. długa choroba), na prośbę Uczestnika, Creativity może zezwolić na odrobienie Zajęć w innym terminie lub formie. Dla ważności zgoda musi zostać potwierdzona mailowo.
§10 ODWOŁANIE ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA
 1. Creativity zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia w następujących przypadkach:
  a. na Szkolenie dokonała Zapisu mniejsza niż minimalna liczba Uczestników wymaganych do przeprowadzenia Szkolenia;
  b. Creativity, z przyczyn niezależnych, nie udało się zapewnić odpowiedniego Prowadzącego w terminie Szkolenia.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia Creativity zwraca opłatę lub umożliwia przepisanie się na inne Szkolenie bądź grupę, pod warunkiem wolnych miejsc. Za uzgodnieniem z Uczestnikami, którzy dokonali Zapisu Creativity może również przesunąć rozpoczęcie Szkolenia do 4 tygodni.
 3. W przypadku choroby Prowadzącego bądź innej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się Prowadzącego na Szkoleniu, Creativity organizuje zastępstwo, za którego organizację, dobór zastępcy oraz przebieg odpowiada Prowadzący.
 4. Creativity zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć w przypadkach:
  a. gdy w ciągu pół godziny od rozpoczęcia Zajęć nie stawiła się wymagana liczba osób do przeprowadzenia Szkolenia;
  b. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności Prowadzącego;
  c. gdy w dniu Zajęć wypada święto państwowe lub kościelne.
 5. W przypadku odwołania Zajęć z powodów opisanych w pkt 4a. Uczestnicy mają możliwość odrobić Zajęcia.
 6. W przypadku odwołania Zajęć z powodów opisanych w pkt 4b. oraz 4c. Prowadzący ustala termin odrobienia dogodny dla jak największej liczby Uczestników lub Uczestnik może odrobić Zajęciazgodnie z §9 pkt 2.
 7. Creativity informuje Uczestników o odwołaniu Zajęć mailowo i/lub telefonicznie i/lub poprzez portale społecznościowe.
§11 ZMIANY SZKOLEŃ I REZYGNACJE
 1. Poprzez przesłanie zgłoszenia Uczestnik dokonuje Zapisu do końca trwania Szkolenia (tj. do końca czerwca).
 2. Uczestnik może zgłosić rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu w trakcie jego trwania.
 3. Rezygnacji można dokonać wyłącznie drogą mailową, na adres info@creativity.pl, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego Sezonu.
 4. Mail zawierający oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu powinien zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz  krótką informację zwrotną opisującą powód rezygnacji i opinię o dotychczasowym Szkoleniu.
 5. W przypadku prawidłowego złożenia rezygnacji Creativity wypisuje Uczestnika ze Szkolenia po zakończeniu Sezonu. Nie ma możliwości rezygnacji w trakcie Sezonu.
 6. W przypadku zdarzeń losowych, które uniemożliwiają Uczestnikowi uczęszczanie na Szkolenie w wybranym terminie, Uczestnikowi przysługuje możliwość zmiany grupy w trakcie trwania Sezonu, pod warunkiem wolnych miejsc.
 7. Uczestnikowi przysługuje możliwość zmiany liczby, rodzajów oraz terminów Szkoleń na koniec każdego Sezonu zgodnie z informacjami w § 6 pkt 4.
 8. W przypadku gdy Uczestnik chce zrezygnować ze Szkolenia jeszcze przed jego rozpoczęciem, informację taką należy zgłosić co najmniej  7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. W przeciwnym wypadku Uczestnik zobowiązany jest dokonać opłaty za Szkolenie, niezależnie od decyzji o wzięciu w nim udziału, ze względu na koszty poczynione przez Pracownię w celu organizacji Szkolenia. Jeśli rezygnacja zostanie złożona w terminie, Creativity dokona zwrotu ewentualnych opłat na rzecz Szkolenia zgodnie z §12.
§12 ZWROTY
 1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez Uczestnika drogą mailową na adres info@creativity.pl oraz dostarczonego przez niego potwierdzenia wpłaty, tj. potwierdzenia wykonania przelewu lub imiennego potwierdzenia wydanego przez Creativity. Obowiązek złożenia wniosku nie dotyczy sytuacji, w których zwrot wykonywany jest z winy Creativity (np.powodu odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu).
 2. Zwrot opłat może być dokonany poprzez przelew na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty lub zwrot gotówki w przypadku płatności w Pracowni.
 3. Wniosek jest weryfikowany przez Creativity w ciągu 14 dni i Uczestnik zostaje poinformowany mailowo o możliwości odebrania zwrotu.
 4. Zwroty na konto bankowe dokonywane są w ciągu 7 dni od zatwierdzenia wniosku lub potwierdzenia rezygnacji Uczestnika oraz odwołania bądź zmiany terminu Szkolenia przez Creativity.
 5. Creativity nie dokonuje zwrotów opłat za Szkolenie jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Uczestnika, który nie poinformował Creativity o rezygnacji zgodnie z §11.
 6. Żądanie zwrotu, o którym mowa w powyższym punkcie, jest możliwe wówczas, gdy na miejsce osoby rezygnującej dokona Zapisu inny, wskazany przez nią Uczestnik.
 7. W szczególnych przypadkach, takich jak pobyt w szpitalu, poważne komplikacje zdrowotne lub niektóre sytuacje rodzinne, Creativity zwraca część opłaty za niewykorzystane z tej przyczyny Zajęcia. Warunkiem jest niezwłoczne poinformowanie CreativityCreativity może wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 8. W pozostałych przypadkach niż ujęte w powyższym punkcie, Uczestnik, który nie zgłosił rezygnacji w terminie, na zasadach opisanych w §11, ma obowiązek uiścić pełną opłatę za Szkolenie; przysługuje mu jednak prawo do odrobienia nieobecności.
§13 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje związane ze Szkoleniami lub ich organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Creativity drogą mailową na adres info@creativity.pl w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w szczególności nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Szkolenia/Sezonu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz szczegółowy opis i uzasadnienie wniesienia reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.
§14 DYPLOMY
 1. Creativity, na prośbę Uczestnika, może wystawić dyplom ukończenia Szkolenia na koniec każdego Sezonu.
 2. Dyplom zawiera imię i nazwisko Uczestnika, termin odbycia Szkolenia, zakres programowy oraz dane Creativity.
 3. Warunkiem uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w co najmniej 6 Zajęciach w danym Sezonie, przy czym mogą to być obecności odrobione w innym terminie. Podstawą podliczenia obecności jest lista obecności sprawdzana przez Prowadzącego na początku każdych Zajęć. W przypadku braku list obecność jest rozstrzygana na korzyść Uczestnika.
 4. Uczestnik może zgłosić prośbę o wydanie dyplomu mailowo, na adres info@creativity.pl, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia Szkolenia. W razie przekroczenia tego terminu Creativity może odmówić wydania dyplomu.
 5. W mailu Uczestnik powinien zaznaczyć czy chce otrzymać dyplom w wersji elektronicznej, czy również w wersji papierowej.
 6. Wersja elektroniczna dyplomu przesyłana jest w ciągu 7 dni na adres e-mail Uczestnika. Wersja papierowa jest i możliwa do odbioru w Pracowni, w ciągu 14 dni od daty zatwierdzania prośby. O możliwości odbioru Creativity informuje Uczestnika drogą mailową.
§15 WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU
 1. Creativity umożliwia Uczestnikom Szkoleń wypożyczenie sprzętu, w postaci tabletu graficznego, za dodatkową opłatą zawartą w cenniku na creativity.pl.
 2. Prośbę o wypożyczenie sprzętu należy zgłosić w formularzu zapisowym lub drogą mailową na info@creativity.pl.
 3. Liczba tabletów jest ograniczona i Creativity nie gwarantuje możliwości jego wypożyczenia. O uznaniu prośby decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Informację o zgłoszeniu prośby, o wypożyczenie sprzętu oraz wniesionej opłacie, należy przekazać Prowadzącemu, który wyda Uczestnikowi sprzęt na czas Zajęć.
 5. Na koniec Zajęć Uczestnik ma obowiązek zdać kompletny, nieuszkodzony sprzęt. W przypadku uszkodzenia, zgubienia lub niezdania sprzętu na koniec Zajęć, Creativity ma prawo obciążyć Uczestnika kwotą potrzebną do naprawy lub odkupienia sprzętu o takiej samej jakości.
§16 BEZPIECZEŃSTWO
 1. Creativity nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Creativity w czasie Szkolenia.
 2. Creativity nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki Kursantów, które nie powstały w wyniku zaniedbania lub z winy Creativity.
 3. Creativity nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscu Szkolenia oraz na terenie siedziby spółki. Kursant jest zobowiązany dbać samodzielnie o rzeczy osobiste oraz bezpieczeństwo sprzętu wnoszonego na Szkolenie. W przypadku kradzieży, Uczestnik Szkolenia powinien niezwłocznie poinformować Prowadzącego o zaistniałym zdarzeniu. Creativity ma obowiązek wezwać policję.
§17 WARTOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Zakazane jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej creativity.pl oraz Fanpage’u (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Creativity lub bez wyraźnego podania autora materiałów wraz z odnośnikiem prowadzącym do strony creativity.pl.
 2. Zakazane jest przekazywanie bądź przetwarzanie wszelkich materiałów dydaktycznych i prac związanych z uczestnictwem w Szkoleniu, organizowanym przez Creativity, jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym, a w szczególności podmiotom konkurencyjnym w stosunku do Creativity oraz wykorzystania ich w celach naruszających prawa autorskie i autorskie prawa majątkowe.
 3. Naruszenie zakazu opisanego w powyższym punkcie będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną Uczestnika z tytułu szkody poniesionej przez Creativity.
 4. W czasie trwania Szkoleń zabrania się korzystania z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez zgody Prowadzącego lub Creativity. Zabrania się udostępniania obrazów i nagrań bez podania Creativity jako miejsca wykonania rejestracji, lub bez pisemnej zgody Creativity na wykorzystanie ich w inny sposób.
§18 ZAKRES LICENCJI
 1. Prace (dalej „Utwory„) wykonane przez Uczestników podczas Szkolenia, przygotowane w domu i przedstawione Pracowni do korekty lub wgrane przez Uczestnika na bezpieczny serwer plików, którego właścicielem jest Creativity, mogą być zachowane w archiwum.
 2. Creativity przysługuje prawo wykorzystania Utworów i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Creativity. Tym samym Uczestnik nieodpłatnie udziela Creativity licencji do powstałych w ramach Szkolenia Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności: udostępniania; w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony. Creativity może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu.
§19 OCHRONA PRYWATNOŚCI
 1. Wysyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik  Szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Creativity Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Filtrowej 63/42a w Warszawie zgodnie przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Creativity zbiera dane osobowe Uczestników w celu rzetelnego prowadzenia Szkoleń, tworzenia statystyk, ulepszania programu Szkoleń oraz przeprowadzania skutecznej komunikacji między Creativity a Uczestnikami w czasie trwania Szkoleń. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, poprawy i usunięcia.
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Creativity znajdują się w Polityce Prywatności.
§20 OCHRONA WIZERUNKU
 1. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku podczas zajęć w Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Creativity, w tym w szczególności na publikację zdjęć oraz filmów na creativity.pl oraz portalach społecznościowych.
 2. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku zgodnie z Polityką Prywatności.Intencją Creativity jest ukazanie Uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych Szkoleń.
§21 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Na sali podczas trwania Szkolenia mają prawo przebywać wyłącznie Uczestnicy, którzy dokonali opłaty za Szkolenie, Prowadzący oraz inne osoby upoważnione przez Creativity.
 2. Uczestnik ma obowiązek dbać o mienie Creativity oraz powierzony mu sprzęt i ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Creativity, powstałe w wyniku jego działania.
 3. Na terenie Pracowni, na korytarzach, klatce schodowej oraz w obrębie całego budynku, w którym miesi się Pracownia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających. Palenie tytoniu jest możliwe poza terenem budynku z dala od wejścia oraz fasady kamienicy.
 4. Na terenie Pracowni zakazuje się spożywania alkoholu w czasie Szkoleń oraz poza szczególnymi wydarzeniami (np. wernisaż, event), a także uczestnictwa w Szkoleniu osób w stanie nietrzeźwym.
 5. Creativity ma prawo wyprosić osobę w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających z terenu Pracowni, a w szczególnych przypadkach usunąć dyscyplinarnie z listy Uczestników.
 6. Na teranie Pracowni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 7. Teren Pracowni, a także budynku, w którym się znajduje, jest monitorowany.
 8. Wszelkie uwagi dotyczące Szkoleń, ich organizacji oraz przebiegu, należy zgłaszać na adres e-mail: info@creativity.pl.
 9. Wszelkie wątpliwości na temat niniejszego Regulaminu rozstrzyga Creativity.
 10. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 11. Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2018 r.

REGULAMIN ZWYCZAJOWY

czyli uprasza się
 1. Punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia oraz aktywnie w nich uczestniczyć; nadrabiać nieobecności.
 2. Wykonywać polecenia Prowadzącego i nie zakłócać pracy pozostałych Uczestników.
 3. Wykonywać i przedstawiać w Pracowni do korekty prace domowe.
 4. Podpisywać prace pełnym imieniem i nazwiskiem oraz datą wykonania.
 5. Przychodzić na Zajęcia wyposażonym w niezbędne materiały, sprzęt i oprogramowanie.
 6. Czytać i odpowiadać na korespondencję mailową od Creativity w czasie trwania Szkolenia.
 7. Na koniec każdego Sezonu poinformować Creativity o wszelkich zmianach lub wyborze kontynuacji Szkoleń.
 8. Podpisywać SMSy oraz maile pełnym imieniem i nazwiskiem.
 9. Informować Creativity o nieobecnościach SMSem lub mailem.
 10. Płacić regularnie, bez upomnień, przed rozpoczęciem każdego Sezonu.
 11. Nie palić w trakcie Szkolenia – jeśli możesz zrób to po zajęciach lub przed nimi.
 12. Nie rzucać petów na chodnik przed kamienicą (skargi mieszkańców); zawsze do kosza na śmieci.
 13. Zakupy żywnościowe wykonywać przed wejściem na zajęcia.
 14. Przestrzegać podstawowych zasad porządku, w szczególności: wyrzucania gum i ścinków do kosza, mycia i odstawiania po sobie kubków, sprzątnięcia po sobie stanowiska pracy, odstawiania desek rysunkowych przy drzwiach głównych, segregacji śmieci poprzez wyrzucanie do specjalnych pojemników w korytarzu głównym i kuchni, uprzątania przeterminowanych produktów żywnościowych z lodówki).
 15. Każdy Uczestnik może bezpłatnie korzystać z kawy i herbaty oraz z urządzeń kuchennych dostępnych w Pracowni, przy czym musi zostawić po sobie porządek (pozmywać/włożyć do zmywarki naczynia, odłożyć na miejsce itp.).
 16. Szanować mienie Creativity oraz dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych.

Pin It on Pinterest

Shares